Terapihundsteam-Vad innebär det?

Terapihundsteam

VAD ÄR ETT TERAPIHUNDSTEAM OCH VAD INNEBÄR ARBETE MED TERAPIHUNDSTEAM


Att arbeta med terapihund är enligt forskning och erfarenhet en viktig resurs inom vård och behandling.

Yster hund har hundteam som är licensierade vårdhundsteam och pedagogiskt tjänstehundsteam, våra hundförare är legitimerade sjuksköterskor med flertalet vidareutbildningar inom vård, hund, hälsa och coaching.


Terapihundsteam:

 • Arbetar alltid i team hund och hundförare.

 • Terapihunden är speciellt utvald och tränad för att klara av ett arbete i olika svåra miljöer.

 • Hundföraren har en akademisk utbildning inom vård eller omsorg. 

 • Arbetar målinriktat.

 • Arbetar enligt socialstyrelsens riktlinjer.


Att arbeta med terapihund kan enligt forskning och erfarenhet leda till:

 • Gemenskap och lugn.

 • Goda möten o samtal, skapa nya relationer och ge bättre relationer med redan befintliga.

 • Ökad motivation till behandling, att lära nytt och till skolgång.

 • Utvecklat språk och tänkande.

 • Ökad självkänsla.

 • Tröst och underlätta sorgebearbetning.

 • Beröring av hund ger fysiologiska effekter som ökar fysiskt och psykiskt välbefinnande.

 • Ökad medkänsla och nyfikenhet.

 • Stimulans fysiskt, mentalt och emotionellt.

 • Hunden fungerar som en motivator, höjer motivationen och inspirerar tillförbättring, lärande och utveckling.


Exempel på innehåll i de terapihunds-utbildningar Yster hunds team har gått

Vårdhundsteam:

 • Sociala tjänstehundars arbete

 • Kvalitet, säkerhet, etik

 • Hundträning.

 • Relation hund-hundförare

 • Hundspråk

 • Forskning

 • Professionella samtal

 • Yrkesrollen

 • Etiskt förhållningssätt

 • Praktik


Pedagogiskt tjänstehundsteam:

 • Pedagogisktjänstehund och andra sociala tjänstehundars arbete.

 • Läshund

 • Läroplaner

 • NPF diagnoser

 • Lärande

 • Kvalitet, säkerhet, etik

 • Hundträning

 • Relation hund-hundförare

 • Hundspråk

 • Forskning

 • Professionella samtal

 • Yrkesrollen

 • Etiskt förhållningssätt

 • Praktik

Forskning:


Närvaro av en hund inom vård, omsorg och skola är studerade och påvisat positiva.


Första studien publicerades 1961. Den visade att hundens närvaro i arbete med en klient hade positiv effekt på kommunikation, mjuka upp försvarsmurar och för att få en god relation till klienten. Detta underlättade påbörjande av själva terapin.


Kontakt med djur minskar vår stress och gör oss också mer motståndskraftiga

mot stress. Det kan man se på att pulsen, blodtrycket och cortisolhalter i blod och saliv sjunker. Tillsammans med djur känner vi oss lugnare, tryggare och det finns också studier som visar hur djur skapar glädje och förbättrar vårt humör. Förmodligen minskar djuren våra stressymptom genom en central stressreglerande mekanism inom oss. När systemet som minskar stress aktiveras, dämpas stressreaktionerna och organismen ”larmas av”. När vi inte längre är ”larmade”, träder systemet för återhämtning och återuppbyggnad in. När vi klappar ett djur blir både vi människor och djuret lugnare. Det beror på ämnet oxytocin som frigörs vid behaglig beröring. Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ. Det kan i sin tur få fler positiva följder; att vi lättare söker kontakt med andra personer, vi blir nyfiknare, minns bättre och lär oss lättare.


Eftersom djuret reagerar här och nu och själv tar initiativ till kontakt, uppfattas det inte som hotande på samma sätt som en människa kan uppfattas.


Vare sig vi är friska eller sjuka mår vi bra av kontakten med och relationen till djur. Miljöer med djur reducerar stress, minskar aggressivt beteende mot andra och dämpat oro och ångest. Ett djur i rummet ökar förmågan till koncentration och intellektuell prestation. Den evidensbaserade forskningen visar idag med stor tydlighet att vård/terapihundar utgör ett värdefullt komplement till traditionella terapiformer.


Länkar till riktlinjer  forskning:


Socialstyrelsens riktlinjer, Hundar i vård och omsorg, som vi arbetar utifrån.https://3lhundteam.se/onewebmedia/Socialstyrelsens%20riktlinjer.pdf

Sociala tjänstehundar – användning, lagstiftning och djurvälfärd i mötet mellan hund och människa
https://pub.epsilon.slu.se/26882/2/lidfors_et_al_220323.pdf

Djur i vården Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom vård- och omsorgsverksamhet
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/323512_Djur_i_v%C3%A5rden__slutversion_190918.pdf?1568833449

Praktisk vägledning om pälsdjursallergi och arbetande hundar i skolor
https://astmaoallergiforbundet.se/content/uploads/2021/07/Vagledning-om-arbetande-hundar-och-allergi-i-skolan.pdf

Hundar i vård och omsorg Vägledning till gällande regelverk
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-8-7.pdf

Användning av hundar i arbetsterapi – för främjande av aktivitet och delaktighet.
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9014369

Djur som en del av vården på särskilda boenden för äldre: – En kvalitativ studie om enhetschefers erfarenheter och upplevelser
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1392120

Djurens betydelse för människornas hälsa
https://www.visionhastvarmdo.se/visionhastvarmdo/dokument/djurens_betydelse.pdf

Djurens läkande kraft: En litteraturstudie om äldre patienters erfarenheter av djur som en del av omvårdnaden.
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=2509&pid=diva2%3A1610182

Effekter av vårdhund som omvårdnadsåtgärd
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1501338&dswid=2509

En litteraturöversikt med vårdhunden i fokus
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1209270/FULLTEXT01.pdf

Fotounderstödda samtal om möten med vårdhund som stöd för minne och kommunikation vid demenssjukdom
​https://policycommons.net/artifacts/1662400/fotounderstodda-samtal-om-moten-med-vardhund-som-stod-for-minne-och-kommunikation-vid-demenssjukdom/2394050/

Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av hundassisterad terapi
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=2509&pid=diva2%3A1628691

Hur djur kan stärka egenvårdsförmågan hos individer med depressiva symtom
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=2509&pid=diva2%3A1469768

Vårdhund för äldre i särskilt boende En systematisk översikt om effekter och vetenskapligt stöd.
https://www.sbu.se/contentassets/8bed670d762d4293bc4a69fe8c19c5cb/vardhund_aldre_sarskilt_boende_2014-1-25.pdf

Vårdhunden – ett redskap för hälsa och livskvalitet
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70388

Vårdhunden som omvårdnadsintervention på vårdboenden
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1532968/FULLTEXT01.pdf

Vårdhundens påverkan på sjukhusvårdade barns mående
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=2509&pid=diva2%3A1424284

Vårdhundars betydelse för personer med demenssjukdom
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9037734  VÅRA HUNDTEAM